Adatkezelési tájékoztató

AST Energy Save Komfort Kft . Webáruház

Adatvédelmi Szabályzat

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik arról, hogy az AST Energy Save Komfort Kft.  (továbbiakban: Szolgáltató) hogyan gyűjthet, használhat, adhat át, továbbíthat és tárolhat a Webáruházban regisztált Vevők személyes azonosításra alkalmas adatokat.

 1. SZEMÉLYES ADATOK

Amikor a Vevő árut vásárol rendel meg a Webáruházon keresztül, szükséges, hogy

megadja a Személyes Azonosító Adatait, melyek a következők: Természetes személy esetén:

 1. név, valamint ha eltér, számlázási név;
 2. székhely valamint ha eltér, számlázási cím;
 3. email cím;
 4. telefonszám; és
 5. adószám.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:

 1. szervezet bejegyzett neve, valamint ha eltér, számlázási név;
 2. szervezet székhelye, valamint ha eltér, számlázási cím;
 3. szervezet képviselőjének neve;
 4. email cím;
 5. telefonszám;
 6. nyilvántartásba vétel száma (cégjegyzékszám); és
 7. adószám.

 

 1. ADATKEZELÉS

Tájékoztatjuk, hogy

 • Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését/jelentkezését teljesíteni.
 • Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését/jelentkezését feldolgozni.

A Szolgáltató által gyűjtött Személyes Azonosító Adatokat a szolgáltató a Vevő által elküldött megrendeléssel összefüggésben keletkező szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá kiszállítás céljából használja fel.

Amennyiben ahhoz a vásárlás során a Vevő hozzájárult, a Személyes Azonosító Adatokat az előzőekben leírtakon kívül a Szolgáltató felhasználhatja szolgáltatásainak, hirdetéseinek fejlesztésében és tökéletesítésében, továbbá belső célokra, például ellenőrzésre, adatelemzésre és kutatásra  a szolgáltatásai és ügyfél-kommunikációja tökéletesítése érdekében.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. ÁTADÁS HARMADIK FÉLNEK

Jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy a Magyarországon vagy az Európai Unión belül működő közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérésére – a Szolgáltatónak át kell adnia a Vevő Személyes Azonosító Adatokat. A Szolgáltató akkor is átadhatja a Vevő Személyes Azonosító Adatait a fent megjelölt szerveknek, ha ezt a Szolgáltató feltételeinek betartatása, illetve műveletei vagy felhasználói védelme érdekében indokoltnak látja. Továbbá, átalakulás, egyesülés vagy eladás esetén a Szolgáltató által begyűjtött minden és bármilyen Személyes Azonosító Adatot a Szolgáltató jogosult átadni a jogutód harmadik félnek azzal, hogy arról a jogutódlást megelőző legalább 30 nappal emailen értesít a Vevőt.

 1. SZEMÉLYES AZONOSÍTÓ ADATOK MEGŐRZÉSE

A Szolgáltató a Vevő Személyes Azonosító Adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg, hacsak a jogszabályok nem teszik kötelezővé vagy lehetővé a hosszabb megőrzést.

 1. ADATKEZELÉS MEGTILTÁSA

A Vevő Személyes Azonosító Adatainak a jelen adatvédelmi nyilatkozat 2. pontban meghatározott célokból történő kezelését a vásárlást megelőzően és azt követően is bármikor jogosult megtiltani a vásárlás során tett nyilatkozatával, vagy később a Szolgáltató részére emailen, vagy postán küldött írásos nyilatkozattal.

 1. HOZZÁFÉRÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

Mint ahogy az a legtöbb web oldalon történik, a Szolgáltató bizonyos információkat automatikusan gyűjt össze és tárolja ezeket. Ide tartoznak az Internet Protocol (IP) címek, letöltési típusok (browser), Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (click stream data). Ezen információt, mely egyéni felhasználó beazonosítására nem alkalmas, a Szolgáltató arra használja, hogy trendeket analizáljon, adminisztrálja az oldalt,  a felhasználók oldal-használatát, és földrajzi adatokat gyűjtsön felhasználói bázisáról.

 1. COOKIES (SÜTIK)

A Szolgáltató oldalán használ sütiket, és összekapcsolja a sütikben tárolt információkat a Vevő beazonosítására szolgáló személyes adatokkal, melyeket a Szolgáltató oldalának használatakor kap a Vevőtől.

Ha ezekről a sütikről és kezelésükről a Vevő többet kíván megtudni, kérjük, keresse fel a süti forrás web lapját a http://www.cookiecentral.com/ címen.

A Vevő tudomásul veszi, hogy ha nem engedélyezi a sütiket, attól még használhatja a Szolgáltató   web

oldalát, de mozgása a web oldal legtöbb helyén korlátozott lesz.

 1. KAPCSOLATOK MÁS WEBOLDALAKHOZ

A Szolgáltató webhelye és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják. Emellett a Szolgáltató szolgáltatásai harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait használhatják vagy kínálhatják. A harmadik felek által begyűjtött adatokra, melyek között például hely- vagy elérhetőségi adatok szerepelhetnek, azok saját  adatvédelmi gyakorlata érvényes.

 1. VÁLTOZÁSOK JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzatának (nyilatkozatának) módosítása esetén, a módosított adatvédelmi nyilatkozat mellett a Szolgáltató köteles a módosítás tényéről szóló értesítést is közzétenni webhelyén.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu